Ta przeglądarka jest nie wspierana lub masz wyłączony JavaScript, który jest potrzebny do działania naszego portalu.

Regulamin i polityka prywatności Serwisu Opiniolog

Regulamin i polityka prywatności

§1 Definicje

 1. 1. Spółka lub Administrator: PAITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557459 , dla której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadająca NIP 9542755136 oraz numer REGON 36147099600000.
 2. 2. Serwis Opiniolog: Serwis internetowy, prowadzony w domenie opiniolog.com przez Spółkę, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii, ocen, poglądów i spostrzeżeń.
 3. 3. Użytkownik: Osoba zarejestrowana i zalogowana w Serwisie Opiniolog. Użytkownikami mogą być: osoby fizyczne, oraz osoby prawne, tj. m. in. instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, związki i organizacje.
 4. 4. Gość: Osoba niezarejestrowana lub niezalogowana w Serwisie Opiniolog, a używająca go w danym momencie w ograniczonym zakresie.
 5. 5. Konto: wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie Opiniolog strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Opiniolog. W zależności od rodzaju Użytkownika będącego właścicielem danego Konta, może ono przyjąć jedną z następujących form:
  1. a) Konto Osoby lub Konto Osobowe: właścicielem jest osoba fizyczna.
  2. b) Konto Organizacji: właścicielem jest osoba prawna, np.: instytucja, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, związek lub organizacja. Ten typ konta tworzony jest przez Administratora na wniosek danej organizacji.
  3. c) Konto Organizacji Charytatywnej (KOCh): właścicielem jest instytucja, której celem jest działalność charytatywna, tzn. polegająca na niekomercyjnym wspieraniu osób potrzebujących pomocy (np. biednych, chorych lub poszkodowanych). Ten typ konta podlega każdorazowej, indywidualnej weryfikacji przez Administratora i jest tworzony przez Administratora na wniosek danej organizacji.
  Każdy właściciel może posiadać tylko jedno konto, chyba, że Spółka wyrazi zgodę na kolejne.
 6. 6. Regulamin: Niniejszy dokument.
 7. 7. Podmiot: Jest to takie określenie ocenianej przez Użytkowników rzeczy, miejsca, wydarzenia lub postaci, które umożliwia jego precyzyjną i jednoznaczną identyfikację. Może to być np. nazwa oficjalna, model, typ, imię i nazwisko, itp.
 8. 8. Artykuł: Zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie Opiniolog wpis, mający formę i postać publikacji złożonej z następujących elementów:
  1. a) tytuł i treść,
  2. b) Podmiot - każdy Artykuł musi dotyczyć konkretnego Podmiotu,
  3. c) pliki dźwiękowe, graficzne, filmowe lub linki do nich jeśli są umieszczone na serwisach zewnętrznych,
  4. d) ocena punktowa Podmiotu w skali od 0,5 (najniższa) do 5 (najwyższa) z dokładnością 0,5.
 9. 9. Komentarz: Pisemne wyrażenie przez Użytkownika opinii na temat Artykułu, Użytkownika lub innego Komentarza.
 10. 10. Publikacja: Wpis zamieszczony przez Użytkownika na Serwisie Opiniolog i udostępniony kiedykolwiek za jego pomocą innym użytkownikom. Publikacjami są Artykuły i Komentarze.
 11. 11. Treści: Elementy Publikacji w postaci tekstów, plików dźwiękowych, graficznych lub filmowych oraz linki do nich jeśli są umieszczone na serwisach zewnętrznych, jak również publiczne elementy profilu Użytkownika.
 12. 12. Punkty OpiPoint: Specjalne punkty gromadzone przez Użytkowników na swoich Kontach, przyznawane bądź tracone za pewne czynności, ściśle określone w Regulaminie.
 13. 13. Tabela Przeliczników Punktowo-Pieniężnych: tabela zawierająca stosunki przeliczeniowe Punktów OpiPoint na pieniądze wyrażane w poszczególnych walutach, obsługiwanych w danym okresie przez Serwis Opiniolog. Aktualne przeliczniki prezentowane są w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu pt. Zamiana Punktów OpiPoint na pieniądze.
 14. 14. Tabela Punktów OpiPoint: tabela określająca ilości Punktów OpiPoint uzyskiwanych lub traconych przez Użytkownika w wyniku działań lub zdarzeń określonych w punktach 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 2a), 2b) §9 Regulaminu pt. Uzyskiwanie i utrata Punktów OpiPoint. Aktualne wartości prezentowane są w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 6 do Regulaminu pt. Ilości Punktów OpiPoint uzyskiwanych lub traconych przez Użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne

 1. 1. Regulamin wraz z wszystkimi jego załącznikami określa zasady świadczenia i korzystania z Serwisu Opiniolog.
 2. 2. Serwis Opiniolog udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Spółka nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 3. 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Opiniolog jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (, innym niż na tymczasowy lub anonimowy).
 4. 4. Niezależnie od treści Regulaminu, wszystkie kwestie dotyczące zasad świadczenia i korzystania z Serwisu Opiniolog podlegają przepisom prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 Polityka prywatności

 1. 1. Administratorem danych jest PAITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba 40-027 Katowice, ul. Francuska 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557459 , dla której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadająca NIP 9542755136 oraz numer REGON 36147099600000.
 2. 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), w celu świadczenia przez Spółkę usług w ramach Serwisu Opiniolog oraz w celach marketingowych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Spółki (w tym Serwisu Opiniolog). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. 3. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Spółkę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
 4. 4. Spółka może udostępniać dane osobowe Użytkowników swoim zaufanym partnerom, przetwarzającym te dane na zlecenie Spółki, np: firmom zajmującym się marketingiem, reklamą, podwykonawcom usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną. Listę naszych zaufanych partnerów znajdziesz w Załączniku nr 5 Regulaminu Serwisu Opiniolog.
 5. 5. Podczas rejestracji w Serwisie Opiniolog wymagane jest m. in. podania adresu e-mail. Adres ten jest używany, m. in. w celu przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji, komunikatów technicznych oraz zapewnienia możliwości nawiązania bezpośrednich, prywatnych kontaktów pomiędzy Użytkownikami. Podanie pozostałych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, płeć lub numer telefonu i konta bankowego wraz z jego właścicielem nie jest obowiązkowe, ale ich brak może powodować niemożność korzystania z niektórych funkcji Serwisu Opiniolog ich wymagających.
 6. 6. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu, jako Użytkownik, po zalogowaniu do Opiniologa możesz skorzystać z opcji Twoje dane, lub ewentualnie zwrócić się do nas wysyłając wiadomość poprzez funkcję Napisz do nas.
 7. 7. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. 8. Zakres gromadzonych danych wraz z opisem powodów ich przetwarzania.
  1. a) Nazwa użytkownika, Awatar, Grafika nagłówkowa oraz informacje O tobie – dane publiczne wykorzystywane m.in. do oznaczania publikacji Użytkownika; dane prezentowane są w wielu miejscach serwisu, np. na artykułach, komentarzach, czy wizytówce użytkownika.
  2. b) Publikacje (artykuły, komentarze, zdjęcia, linki internetowe) – dane ogólnodostępne o charakterze twórczości Użytkownika Serwisu Opiniolog
  3. c) Imię, Nazwisko, Adresy e-mail – dane wykorzystywane do komunikacji pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem.
  4. d) Numer telefonu komórkowego – informacja wykorzystywana do komunikacji pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem, w przyszłości również do dwuetapowego logowania oraz wypłat środków.
  5. e) Data urodzenia i Płeć – dane wykorzystywane do prezentowania bardziej dopasowanych treści.
  6. f) Powiązania z kontami społecznościowymi – dane wykorzystywane do logowania się do Serwisu Opiniolog oraz udostępniania treści. Pełna lista serwisów społecznościowych, z którymi współpracuje Opiniolog znajduje się w Załączniku nr 5.
  7. g) Numer konta bankowego, Odbiorca przelewu oraz Tytuł płatności – dane wykorzystywane podczas wypłaty przez Użytkownika zgromadzonych w Serwisie pieniędzy.
  8. h) Kody rabatowe oraz informacje z nimi związane (np. wartość, status realizacji, dostawca) – dane wykorzystywane do obsługi kodów rabatowych, udostępnianych przez Użytkowników posiadających Konta Organizacji.
  9. i) Operacje związane z punktami oraz pieniędzmi – dane szczegółowe oraz statystyczne dotyczące gromadzonych w Serwisie Opiniolog punktów OpiPoint oraz środków pieniężnych; zagadnienia te szczegółowo opisano w §9 Uzyskiwanie i utrata Punktów OpiPoint oraz §10 Uzyskiwanie i utrata środków pieniężnych.
  10. j) Informacje o zachowaniu użytkownika w Serwisie Opiniolog – dane dotyczące odwiedzanych stron, tworzonych artykułów i komentarzy, ocenianych publikacji, itp.; dane te są zbierane w celu lepszego dopasowania prezentowanych treści oraz reklam, prezentowaniu informacji statystycznych (np. wykresów), oraz przeciwdziałaniu nadużyciom.
  11. k) Informacje techniczne (logi systemowe) – dane te to materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem oraz przeciwdziałania nadużyciom oraz wykrywaniu bot-ów; zawierają między innymi adresy IP, daty, informacje o używanych przeglądarkach i systemach operacyjnych.
  12. l) Dodatkowo Opiniolog gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

§4 Pliki Cookies (ciasteczka)

 1. 1. Serwis Opiniolog korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczek) i im podobnych rozwiązań. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na urządzeniu, na którym działa przeglądarka służąca do korzystania z internetu. Informacje zawarte w plikach cookies Spółka i nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy do realizacji następujących zadań:
  1. a) pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć np. ile osób odwiedza naszą stronę,
  2. b) marketing – chcemy lepiej dopasowywać reklamy do zainteresowań czytelników,
  3. c) świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. d) wykrywanie botów i nadużyć w usługach.
 2. 2. Podczas korzystania z Serwisu Opiniolog, serwery Spółki lub naszych zaufanych partnerów automatycznie rejestrują pewne informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.
 3. 3. Każdy użytkownik Serwisu Opiniolog ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies i im podobnych technologiach za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat udostępniane są przez producentów przeglądarek.

§5 Rejestracja w Serwisie Opiniolog

 1. 1. Zarejestrować się w Serwisie Opiniolog w sposób bezpośredni mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły szesnaście lat. W celu założenia Konta przez osobę prawną, konieczny jest kontakt reprezentanta tej osoby z Administratorem.
 2. 2. W celu dokonania rejestracji Konta, należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Opiniolog co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Opiniolog (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji za pomocą użycia linka przesłanego na podany adres e-mail. W przypadku rejestracji Konta za pomocą profilu w zewnętrznym serwisie społecznościowym, hasło ani potwierdzenie adresu e-mail nie jest wymagane.
 3. 3. Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie Opiniolog z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu Opiniolog. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji. Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie Opiniolog) połączone jest z akceptacją Regulaminu. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w Serwisie Opiniolog.
 4. 4. Dokonanie rejestracji oznacza, że z tą chwilą dochodzi do zawarcia, pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu Opiniolog w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
 5. 5. W stworzonym podczas rejestracji Koncie Użytkownik w każdej chwili może uzupełnić lub zmienić swoje dane, z wyjątkiem nazwy użytkownika którą nadał w trakcie rejestracji Konta. Użytkownik w dowolnym momencie może również usunąć swoje Konto.
 6. 6. Goście i Użytkownicy mają wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

§6 Podstawowa funkcjonalność Serwisu Opiniolog

 1. 1. Gość może korzystać z podstawowych funkcji Serwisu Opiniolog, a w szczególności może:
  1. a) Wyszukiwać i przeglądać Artykuły i Komentarze Użytkowników zawarte w Serwisie Opiniolog.
  2. b) Zapoznać się z oceną jaką poszczególne Publikacje otrzymały od innych Użytkowników.
  3. c) Uzyskać podstawowe informacje publiczne o autorach poszczególnych Publikacji.
  4. d) Poznać wyniki konkursów organizowanych przez Serwis Opiniolog.
 2. 2. Po rejestracji i zalogowaniu, Użytkownik ma, poza wymienionymi w pkt 1, dostęp do pozostałych funkcji Portalu, a w szczególności może:
  1. a) Publikować własne Artykuły i Komentarze przedstawiając je do oceny innym Użytkownikom.
  2. b) Blokować możliwość zamieszczania komentarzy i usuwać komentarze innych Użytkowników pod Artykułami swojego autorstwa oraz na wizytówce swojego Konta.
  3. c) Gromadzić lub tracić Punkty OpiPoint.
  4. d) Uczestniczyć w konkursach.
  5. e) Wymieniać zgromadzone przez siebie Punkty OpiPoint na pieniądze, które może następnie przelewać na wskazane przez siebie konta bankowe, przekazywać innym Użytkownikom, tj. osobom, organizacjom lub organizacjom charytatywnym.
  6. f) Oceniać Publikacje innych Użytkowników oddając na nie głos pozytywny albo negatywny. Użytkownik może oddać na daną Publikację tylko jeden głos. Zarówno głos pozytywny, jak i negatywny może być cofnięty. Po wycofaniu, Użytkownik może ponownie zagłosować na daną Publikację.
  7. g) Używać dodatkowych funkcji portalu, takich jak np. obserwowanie twórczości wybranych Użytkowników itp.

§7 Zasady korzystania z Serwisu Opiniolog

 1. 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Opiniolog, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Treści, jakie zamieszcza w Serwisie Opiniolog.
 3. 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich. W szczególności nie mogą zawierać następujących treści:
  1. a) pornografii i treści dla dorosłych;
  2. b) związanych z przemocą;
  3. c) zawierających groźby lub nawołujące do krzywdzenia siebie lub innych osób;
  4. d) których celem jest nękanie lub zastraszanie konkretnej osoby lub grupy osób albo dokuczanie im;
  5. e) nawołujące do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;
  6. f) nadmiernie wulgarne;
  7. g) związane z hackingiem lub crackingiem;
  8. h) oprogramowanie lub takie, które naruszają zasady dotyczące niechcianego oprogramowania;
  9. i) złośliwe oprogramowanie i programy typu adware;
  10. j) promujące, oferujące lub zachęcające do używania lub handlu narkotyków i dopalaczy oraz i związanych z nimi akcesoriów;
  11. k) promujące lub oferujące produkty wytwarzane z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem;
  12. l) sprzedaży alkoholi;
  13. m) sprzedaży tytoniu lub produktów związanych z tytoniem;
  14. n) sprzedaży leków na receptę;
  15. o) sprzedaży broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów);
  16. p) sprzedaży lub dystrybucji wypracowań lub prac zaliczeniowych;
  17. q) związanych z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili;
  18. r) danych osobowych, a w szczególności danych wrażliwych;
  19. s) wszelkie inne treści, które naruszają przepisy prawa, propagują czyny niezgodne z prawem lub naruszają prawa innych osób;
 4. 4. Treści tworzone przez Użytkownika nie mogą:
  1. a) cechować się rażąco niskim poziomem (np. merytorycznym lub językowym),
  2. b) celowo wprowadzać w błąd innych Użytkowników serwisu, np. poprzez takie przygotowanie treści nagłówkowych artykułu, aby podstępnie prowokować innych Użytkowników do wyświetlenia jego pełnej treści.
 5. 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Opiniolog linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 3.
 6. 6. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie Opiniolog wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu Opiniolog przez czas nieoznaczony.
 7. 7. Użytkownicy są zobowiązani do nie wykonywania jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami publikacji lub danymi związanymi ze statystykami powiązanymi z tymi treściami w Serwisie Opiniolog, do nie spamowania Serwisu Opiniolog oraz do nie wykonywania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Opiniolog i korzystanie z usług Serwisu Opiniolog w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 8. 8. Wszelkie metody sztucznego generowania takich działań jak wyświetlenie artykułów, kliknięcia, wyświetlenie reklam są zabronione. Niedozwolone metody to m. in. wielokrotne ręczne kliknięcia lub wyświetlenia, stosowanie narzędzi do automatycznego generowania kliknięć i wyświetleń, a także używanie robotów bądź zwodniczego oprogramowania.
 9. 9. Użytkownik może zamieszczać jedynie takie Treści, do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku oraz innych zamieszczonych przez siebie Treści w Serwisie Opiniolog. Jeżeli Treść przedstawia inną osobę, Użytkownik musi posiadać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 10. 10. Wszelkie informacje prezentowane Użytkownikowi w związku z jego aktywnością na Serwisie Opiniolog mogą być aktualizowane na bieżąco, lub z opóźnieniem. Opóźnienie to z reguły nie powinno wynosić więcej niż kilka lub kilkanaście minut.
 11. 11. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Treści przez Spółkę na następujących polach eksploatacji:
  1. a) utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, w szczególności techniką zapisu magnetycznego, elektronicznego lub cyfrowego, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera lub serwera,
  2. b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian,
  3. c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym publikowanie w formie elektronicznej na stronach internetowych,
  4. d) wykorzystanie całości lub części do reklamy, promocji, w celach informacyjnych oraz w innych celach związanych z funkcjonalnością Serwisu Opiniolog.
 12. 12. Użytkownik oświadcza jednocześnie, że wyrażenie zgody opisanej w pkt 10 następuje nieodpłatnie i nie będzie podnosił z tego tytułu roszczeń w przyszłości.

§8 Rola i wyłączenie odpowiedzialności Administratora Serwisu Opiniolog

 1. 1. W ramach Serwisu Opiniolog, Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach swojego serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Opiniolog, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Opiniolog.
 3. 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnego zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych . W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Spółka zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta (np. wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika).
 4. 4. Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z tytułu używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Serwisu Opiniolog, jak również za błędy, nieprawidłowości lub przerwy w jego działaniu.
 5. 5. W uzasadnionych przypadkach Spółka może:
  1. a) Zablokować lub Usunąć Artykuł (wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim komentarzami) lub Komentarz, jeżeli umieszczenie takiej Publikacji w Serwisie Opiniolog narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji Publikacji.
  2. b) Usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować Treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Opiniolog narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Opiniolog.
  3. c) Uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Opiniolog (czasowa lub bezterminowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. W czasie blokady Konta treści Użytkownika mogą być niedostępne dla pozostałych Użytkowników.
  4. d) Odjąć Użytkownikowi Punkty OpiPoint lub pieniądze, które ten Użytkownik zgromadził na swoich kontach Serwisu Opiniolog w sposób naruszający postanowienia Regulaminu. W szczególnych przypadkach liczba odjętych Punktów lub pieniędzy może być wyższa niż tych które Użytkownik zdobył niezgodnie z Regulaminem (kara).
  5. e) Usunąć Publikację z bieżącego lub zakończonego konkursu, jeżeli wyniki tej Publikacji zostały osiągnięte w sposób naruszający postanowienia Regulaminu.
  6. f) Usunąć Konto Użytkownika.
 6. 6. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Opiniolog, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Opiniolog ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
 7. 7. Spółka zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji działalności Użytkowników związanej z Serwisem Opiniolog w obrębie stosowania postanowień Regulaminu. W ramach tych działań weryfikacyjnych, Spółka może, między innymi, czasowo blokować środki w postaci Punktów OpiPoint lub pieniędzy zgromadzonych na kontach Serwisu Opiniolog. Standardowo okres takich działań nie powinien przekroczyć 14 dni, przy czym w uzasadnionych przypadkach, czas ten może ulec wydłużeniu o czym zostaną powiadomieni ci Użytkownicy, których działania te bezpośrednio dotyczą.

§9 Uzyskiwanie i utrata Punktów OpiPoint

 1. 1. Użytkownik zdobywa Punkty OpiPoint w wyniku następujący działań lub zdarzeń:
  1. a) autor Artykułu – za każde pierwszorazowe wejście innego Użytkownika na dany Artykuł,
  2. b) autor Artykułu – za każde pierwszorazowe wejście Gościa na dany Artykuł,
  3. c) autor Artykułu – za każdą pozytywną ocenę, jaką dany Artykuł otrzymał od innych Użytkowników,
  4. d) autor Komentarza – za każdą pozytywną ocenę, jaką dany Komentarz otrzymał od innych Użytkowników,
  5. e) Użytkownik – za każdą pozytywną ocenę, którą wystawił artykułowi opublikowanego przez innego Użytkownika,
  6. f) autor Artykułu – za zdobycie nagrody konkursowej, przyznawanej na warunkach określanych każdorazowo w załącznikach do Regulaminu, precyzujących zasady poszczególnych konkursów,
  7. g) Użytkownik – w wyniku nadzwyczajnego przyznania Punktów OpiPoint przez Administratora, jako nagroda lub zadośćuczynienie np. za wcześniejsze nałożenie niesłusznej kary.
 2. 2. Użytkownik traci Punkty OpiPoint w wyniku następujący działań lub zdarzeń:
  1. a) autor Artykułu – za każdą negatywną ocenę, jaką dany Artykuł otrzymał od innych Użytkowników,
  2. b) autor Komentarza – za każdą negatywną ocenę, jaką dany Komentarz otrzymał od innych Użytkowników,
  3. c) zamiana Punktów OpiPoint na pieniądze wnioskowana przez Użytkownika. Procedura ta została opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu pt. Zamiana Punktów OpiPoint na pieniądze.
  4. d) nadzwyczajne nałożenie kary przez Administratora.
 3. 3. Aktualne ilości Punktów OpiPoint uzyskiwanych lub traconych przez Użytkownika w wyniku działań lub zdarzeń opisanych w pkt.1 prezentowane są w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu pt. Ilości Punktów OpiPoint uzyskiwanych lub traconych przez Użytkownika w punktach 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 2a), 2b); Załączniku nr 2 pt. Konkurs tygodniowy na najlepszy artykuł w punktach 1f).
 4. 4. Punkty OpiPoint gromadzone są przez Użytkownika na specjalnym koncie w Serwisie Opiniolog tzw. koncie punktowym. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o posiadanej aktualnie ilości Punktów OpiPoint na swoim koncie, jak również do wykazu zdarzeń mających wpływ na tą ilość.
 5. 5. Przyznane lub odebrane Punkty związane z wystawieniem lub otrzymaniem oceny Publikacji, zostają automatycznie anulowane z chwilą wycofania przez Użytkownika danej czynności.
 6. 6. Wszystkie wartości Punktów OpiPoint wymienione w niniejszym paragrafie są wartościami podstawowymi, które mogą ulegać czasowym modyfikacjom w na skutek trwania ewentualnych akcji promocyjnych lub konkursów. Modyfikacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu.

§10 Uzyskiwanie i utrata środków pieniężnych

 1. 1. Użytkownik gromadzi środki pieniężne na specjalnym koncie w Serwisie Opiniolog (tzw. koncie pieniężnym) z tytułu:
  1. a) Zamiany Punktów OpiPoint na pieniądze. Zamiana taka odbywa się w oparciu o Tabelę Przelicznika Punktowo-Pieniężnego, aktualną na dzień wygenerowania zlecenia takiej zamiany przez Użytkownika, określony w parciu o czas uniwersalny koordynowany UTC (ang. Universal Time Coordinated).
  2. b) Otrzymania pieniędzy od innego Użytkownika.
  3. c) Uzyskania nagrody konkursowej przyznawanej na warunkach określanych w załącznikach do Regulaminu, precyzujących zasady poszczególnych konkursów.
  4. d) Nadzwyczajnego przyznania pieniędzy przez Administratora, jako nagroda lub zadośćuczynienie np. za wcześniejsze nałożenie niesłusznej kary.
 2. 2. Użytkownik traci środki pieniężne na specjalnym koncie w Serwisie Opiniolog z tytułu:
  1. a) Przekazania całości lub części środków pieniężnych innemu Użytkownikowi.
  2. b) Nadzwyczajnego nałożenia kary przez Administratora.
  3. c) Przelania całości lub części środków na wskazane przez Użytkownika konto bankowe prowadzone w Polsce.
 3. 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o ilościach pieniędzy dostępnych i zablokowanych (np. z powodu ich weryfikacji lub trwania transakcji wieloetapowych) oraz do wykazu operacji (transakcji) mających wpływ na ww wartości.
 4. 4. Użytkownik ma prawo do dysponowania zgromadzonymi na swoim koncie środkami pieniężnym w następujący sposób:
  1. a) Dokonywać przelewów na wskazane konta bankowe. Szczegóły wykonywania przelewów opisuje Załącznik nr 3 do Regulaminu pt. Realizacja przelewów bankowych środków pieniężnych Użytkownika.
  2. b) Przekazywać innemu Użytkownikowi tj. osobie, organizacji lub organizacji charytatywnej.
 5. 5. Czynności wyszczególnione w pkt 4 realizowane są przez Spółkę bezpłatnie.
 6. 6. Czynności wyszczególnione w pkt 4 Spółka zrealizuje w terminie 14 dni, przy czym, w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu po wcześniejszym powiadomieniu tych Użytkowników, których działania te dotyczą. W przypadku czynności opisanej w pkt 4 a) okres ten dotyczy wydania dyspozycji przelewu przez Spółkę do banku, który ją obsługuje.
 7. 7. Czynności wyszczególnione w pkt 4 następuje z uwzględnieniem procedury weryfikacji opisanej w §8 pkt 7 Regulaminu i w związku z tym może powodować czasowe zablokowanie weryfikowanych środków.
 8. 8. Ponieważ wszelkie środki jakie właściciele Kont Osobowych mogą zgromadzić w Serwisie Opiniolog pochodzą z nagród w konkurach, wobec czego to na PAITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako organizatorze tych konkursów spoczywa obowiązek naliczenia, pobrania, a także odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od tych nagród. Organizator konkursów wypłaca uczestnikom nagrody pomniejszone o 10% podatku zryczałtowanego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. 9. Właściciele Kont Organizacji lub Kont Organizacji Charytatywnych we własnym zakresie naliczają i odprowadzają należny podatek oraz wszelkie ewentualne dodatkowe opłaty od pieniędzy pozyskanych dzięki Serwisowi Opiniolog.
 10. 10. W Serwisie Opiniolog na Kontach Osobowych kwoty standardowo są wartościami netto, chyba że napisane jest inaczej. Z kolei na Kontach Organizacji i Kontach Organizacji Charytatywnych prezentowane wartości są wartościami brutto.

§11 Konkursy

 1. 1. Szczegółowe warunki uczestnictwa Użytkownika, jego ewentualnej rezygnacji i końcowej klasyfikacji poszczególnych konkursów określają załączniki do Regulaminu. Każdorazowo załącznik taki stanowił będzie regulamin danego konkursu, a jego publikacja, zmiana bądź wycofanie nie stanowić będzie zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. 2. Po rozpoczęciu konkursu, Spółka nie może dokonywać żadnych zmian w warunkach tego konkursu. Wyjątek stanowić mogą jedynie zmiany podyktowane korektą oczywistych błędów.
 3. 3. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o swoim uczestnictwie w danym konkursie oraz o Publikacjach w nim uczestniczących.
 4. 4. Czynności Użytkowników związane z uczestnictwem danego Użytkownika w konkursie mogą podlegać procedurze weryfikacji opisanej w §8 pkt 7 Regulaminu i w związku z tym mogą powodować czasowe zablokowanie weryfikowanych środków.
 5. 5. Przeprowadzane w Serwisie Opiniolog Konkursy nie są grami losowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

§12 Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Opiniolog.
 2. 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: PAITO Sp. z o.o. sp.k., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: contact@opiniolog.com, lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie Serwisu Opiniolog.
 3. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Opiniolog, jego aktualnego adresu e-mail oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Spółka zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W uzasadnionych przypadkach, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, jednak nie może przekroczyć 90 dni o czym Spółka poinformuje Użytkownika.
 5. 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adresy e-mail: przypisany do jego Konta lub podany w zgłoszeniu.

§13 Zakończenie korzystania z Serwisu Opiniolog

 1. 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z opcji „USUŃ KONTO W SERWISIE OPINIOLOG” dostępnej na profilu Użytkownika, pisemnie na adres PAITO Sp. z o.o. sp.k., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.
 3. 3. Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  1. a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Opiniolog i świadczonych przez Spółkę lub
  2. b) Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób.
 4. 4. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta wraz z wszystkimi Publikacjami oraz posiadanymi Punktami i środkami pieniężnymi. Usunięcie Konta może nie powodować nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich danych, jakie dotyczą Użytkownika a są przechowywane w Serwisie Opiniolog. Spółka, może nie skasować w takim przypadku:
  1. a) Ocen i punktów z nimi związanych, wystawionych przez usuwanego Użytkownika Publikacjom innych Użytkowników,
  2. b) Ocen pozostałych Użytkowników wystawionych Publikacjom usuwanego Użytkownika wraz z punktami im przyznanymi.
  3. c) Informacje o środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika innym Użytkownikom, lub wypłaconych przez Użytkownika.

§14 Szczegółowe regulacje dotyczące Kont Organizacji oraz Kont Organizacji Charytatywnych

 1. 1. Konto Organizacji różni się od Konta Osoby tym, że:
  1. a) jest specjalnie oznaczone (np. adresem wizytówki, oznaczeniem na wizytówce);
  2. b) nie może publikować artykułów, chyba, że za zgodą Spółki i na osobnych zasadach;
  3. c) nie może oceniać publikacji.
 2. 2. Konto Organizacji Charytatywnej różni się w od Konta Osoby tym, że:
  1. a) jest specjalnie wyróżnione (np. adresem wizytówki, oznaczeniem na wizytówce, w funkcjonalności służącej do przekazywania pieniędzy);
  2. b) nie może publikować artykułów;
  3. c) nie może oceniać publikacji;
  4. d) nie może przekazywać pieniędzy na konta innych użytkowników Serwisu Opiniolog;
  5. e) wypłaty z Kont Organizacji Charytatywnych mogą być dokonywane wyłącznie na konta bankowe potwierdzone wcześniej przez właściciela danego Konta.
 3. 3. Kontem Organizacji oraz Kontem Organizacji Charytatywnej mogą zarządzać osoby wskazane przez właściciela danego Konta we wniosku zgłoszeniowym/aktualizacyjnym.
 4. 4. W przypadku zmiany danych zamieszczonych we wniosku zgłoszeniowym/aktualizacyjnym, Organizacja jest zobowiązana niezwłocznie zgłosić ten fakt Spółce poprzez złożenie kolejnego wniosku. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku brakiem lub zbyt późnym zaktualizowaniem przez Organizację swoich danych.
 5. 5. Wzór wniosku o założenie Konta lub zaktualizowanie danych organizacji lub organizacji charytatywnej o zamieszczony jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Zmiana treści tego załącznika nie jest zmianą Regulaminu.
 6. 6. Osoby wskazane przez właściciela Konta Organizacji lub Konta Organizacji Charytatywnej jako zarządzające Kontem mogą posiadać w Serwisie Opiniolog swoje prywatne Konta Osobowe.

§15 Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Opiniolog w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Spółka poinformuje o tym na stronach Serwisu Opiniolog.
 3. 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Opiniolog.
 4. 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w §13.
 5. 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 7. 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług związanych z Serwisem Opiniolog rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.

Załącznik nr 1

Zamiana Punktów OpiPoint na pieniądze

 1. 1. Tabela Przeliczników Punktowo-Pieniężnych zawiera:
  1. a) stosunki przeliczeniowe Punktów OpiPoint na pieniądze wyrażane w poszczególnych walutach, obsługiwanych w danym okresie przez Serwis Opiniolog,
  2. b) minimalną ilość punktów możliwą do jednoczesnej zamiany przez Użytkownika w ramach pojedynczej transakcji.
 2. 2. Przeliczana kwota musi stanowić wielokrotność minimalnej ilości Punktów OpiPoint możliwych do zamiany na pieniądze.
 3. 3. Nieprzeliczone Punkty OpiPoint wracają na konto punktowe Użytkownika.
 4. 4. Aktualizacja Tabeli Przelicznika Punktowo-Pieniężnego nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. 5. Aktualizacja Tabeli Przelicznika Punktowo-Pieniężnego może być przeprowadzona jedynie z zachowaniem 24 godzinnego okresu poprzedzającego wejście w życie danej zmiany. Wyjątek stanowić mogą jedynie zmiany podyktowane korektą oczywistych błędów.
 6. 6. Aktualna Tabela Przelicznika Punktowo-Pieniężnego:

  Data początku obowiązywania Data zakończenia obowiązywania Waluta Stosunek przeliczeniowy
  (liczba punktów = ilość waluty)
  Ilość minimalna oraz krotność
  2017-09-01 obowiązuje PLN 10000 pkt = 1,00 PLN 10000 pkt (1,00 PLN)

Załącznik nr 2 (obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.)

Konkurs tygodniowy na najlepszy artykuł

 1. 1. Konkurs nosi nazwę: „Konkurs tygodniowy na najlepszy artykuł” i w dalszej części niniejszego Załącznika zwany jest Konkursem.
 2. 2. Konkurs ma charakter cykliczny. Każdy Konkurs kończy się, a kolejny rozpoczyna, w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 24:00 czasu uniwersalnego koordynowanego UTC (ang. Universal Time Coordinated). W Polsce oznacza to, że koniec starego i początek nowego Konkursu następuje w poniedziałek:
  • w okresie zimowym o godzinie 01:00 nad ranem,
  • w okresie letnim o godzinie 02:00 nad ranem.
 3. 3. Termin zakończenia cyklu Konkursów zostanie ogłoszony przez Spółkę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. 4. W Konkursie bierze udział każdy Artykuł, który w chwili zakończenia Konkursu posiada przynajmniej jedną pozytywną ocenę oddaną w trakcie jego trwania przez dowolnego Użytkownika innego niż autor artykułu.
 5. 5. W każdym tygodniu rywalizacja zaczyna się od nowa, a wyświetlenia i głosy oddane na artykuł liczone są od początku.
 6. 6. Anulowanie uczestnictwa w konkursie danego Artykułu następuje z chwilą usunięcia go, bądź wycofania jego publikacji przez autora albo zablokowania przez Administratora za naruszenie Regulaminu . Ponowna publikacja artykułu lub wycofanie blokady w trakcie trwania Konkursu skutkuje przywróceniem jego uczestnictwa w konkursie.
 7. 7. W chwili zakończenia Konkursu ustalana jest wstępna kolejność zwycięzców. Bezpośrednio po zakończeniu Konkursu, prezentowane wyniki mają status wyników wstępnych. Oznacza to, że do czasu ich weryfikacji mogą jeszcze ulec zmianie. Weryfikacja następuje najczęściej w okresie nie dłuższym niż 14 dni i po jej przeprowadzeniu wyniki Konkursu otrzymują status wyników ostatecznych. Równocześnie ze zmianą statusu Konkursu następuje przyznanie nagród dla Użytkowników, których Artykuły zajęły w nim pierwsze 100 miejsc i były opublikowane w czasie od jego zakończenia do ogłoszenia wyników ostatecznych. Artykuły, które nie zajęły miejsca w pierwszym 1000 lub które nie były ogólnodostępne w czasie od zakończenia danego Konkursu do ogłoszenia jego wyników ostatecznych nie będą uwzględnione na ostatecznej liście uczestników i zwycięzców danego Konkursu.
 8. 8. O zwycięstwie i ostatecznej kolejności w Konkursie decyduje ilość pozytywnych ocen, jakie Artykuł otrzyma w trakcie trwania Konkursu od innych Użytkowników. W przypadku, gdy kilka artykułów zdobędzie taką samą liczbę ocen pozytywnych, wówczas o kolejności decyduje liczba wyświetleń Artykułu w ww okresie, a następnie data pierwszej publikacji Artykułu (im wcześniejsza tym lepiej)
 9. 9. Podczas weryfikacji wyników Konkursu Artykuły, które swoją treścią złamały Regulamin Serwisu Opiniolog są blokowane i usuwane z konkursu. Niezależnie od tego, Artykuły i Użytkownicy dopuszczający się takich działań mogą ponieść dodatkowe konsekwencje przewidziane w Regulaminie.
 10. 10. Nagrodami w Konkursie są Punkty OpiPoint i pieniądze.
  1. a) Nagrody pieniężne otrzymują autorzy artykułów, które zajęły 5 pierwszych miejsc wg następującej reguły:

   Miejsce w konkursieKwota
   1.10,00 PLN
   2.8,00 PLN
   3.6,00 PLN
   4.4,00 PLN
   5.2,00 PLN
  2. b) Nagrody punktowe otrzymują autorzy 100 pierwszych miejsc według następującej reguły: Artykuł, który w danym tygodniu zdobył 1. miejsce otrzymuje 10000 pkt, a za każde następne o 100 pkt mniej. Tak więc, zwycięski Artykuł otrzymuje 10000 pkt, a setny otrzymuje 100 pkt.
  3. Przykładowo, uwzględniając nagrody pieniężne i punktowe, autorzy artykułów z pierwszych dziesięciu miejsc każdego konkursu tygodniowego otrzymują:

   Miejsce w konkursieNagroda (pieniężna i punktowa)
   1.10,00 PLN i 10000 pkt
   2.8,00 PLN i 9900 pkt
   3.6,00 PLN i 9800 pkt
   4.4,00 PLN i 9700 pkt
   5.2,00 PLN i 9600 pkt
   6.9500 pkt
   7.9400 pkt
   8.9300 pkt
   9.9200 pkt
   10.9100 pkt

   Szczegółowa, aktualna lista nagród udostępniana jest na stronie internetowej Serwisu Opiniolog.

Załącznik nr 3

Realizacja przelewów środków pieniężnych Użytkownika na konto bankowe

 1. 1. Przelewy zlecone przez Użytkownika a stanowiące wypłatę środków pieniężnych posiadanych przez niego na specjalnym koncie Serwisu Opiniolog, realizowana jest przez Spółkę na konto bankowe podane przez Użytkownika w formularzu wniosku o dokonanie przelewu.
 2. 2. Przelew, o którym mowa w pkt 1 realizowany jest przez Spółkę w ciągu 14 dni, pod warunkiem, że konto wskazane przez Użytkownika we wniosku o dokonanie przelewu znajduje się w kraju, w którym Serwis Opiniolog realizuje takie przelewy wraz z walutą oraz minimalną i maksymalną kwotą dla pojedynczej transakcji. Aktualny wykaz krajów wraz z minimalnymi i maksymalnymi kwotami dla pojedynczych transakcji znajduje się w pkt 5 niniejszego załącznika.
 3. 3. Aktualizacja niniejszego załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. 4. Aktualizacja niniejszego załącznika może być przeprowadzona jedynie z zachowaniem 24 godzinnego okresu poprzedzającego wejście w życie danej zmiany. Wyjątek stanowić mogą jedynie zmiany podyktowane korektą oczywistych błędów.
 5. 5. Lista krajów wraz z minimalnymi i maksymalnymi kwotami dla pojedynczych transakcji wypłaty pieniędzy.

  Kraj Waluta Minimalna kwota pojedynczego przelewu Maksymalna kwota pojedynczego przelewu
  Polska PLN 20,00 PLN Brak

Załącznik nr 4

Wniosek o założenie lub aktualizację danych Konta Organizacji / Konta Organizacji Charytatywnej w Serwisie Opiniolog

Nr wniosku ………………………………
(wypełnia PAITO Sp. z o.o. sp. k.)


Opis Wartość
Data wypełnienia wniosku
Czy organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (tak/nie)
Pełna nazwa organizacji
Nazwa w Serwisie Opiniolog
Slug (jest to część adresu URL wizytówki organizacji w serwisie Opiniolog; może zawierać tylko litery cyfry i znak „-” (myślnik))
NIP
REGON
KRS
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kraj
Strona internetowa
Osoba kontaktowa
E-mail kontaktowy
Telefon kontaktowy
Numer konta bankowego, na które będą wypłacane środki
Informacja wyświetlana na wizytówce Organizacji (maksymalnie 250 znaków)
Zgoda na otrzymywanie prywatnych wiadomości od użytkowników portalu (tak/nie)
Zgoda na otrzymywanie e-maili z podsumowaniem tygodnia (tak/nie)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Konta Organizacji / Konta Organizacji Charytatywnej w Serwisie Opiniolog przez PAITO Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 35 w celu samodzielnego zarządzania swoim użytkownikiem oraz Kontem Organizacji / Kontem Organizacji Charytatywnej.


Lista osób, które mogą zarządzać Kontem Organizacji / Kontem Organizacji Charytatywnej w Serwisie Opiniolog.

Lp. Imię Nazwisko Adres e-mail Funkcja w organizacji Podpis
potwierdzający powyższą Zgodę na
przetwarzanie danych osobowych
1.
2.
3.

…………………………………………………...
Pieczątka i podpisy osoby/osób
uprawnionych do reprezentacji
Wersja do druku w formcie: PDF, ODT, DOC, DOCX

Załącznik nr 5

Lista zaufanych partnerów PAITO Sp. z o.o. sp.k.

Aktualizacja listy zaufanych partnerów PAITO Sp. z o.o. sp.k. nie stanowi zmiany Regulaminu.

Nazwa Adres strony www
PAITO Sp. z o.o.https://paito.pl/
OVH Sp. z o.o.https://www.ovh.pl/onas/
Google Inc.https://www.google.com/about/
Facebookhttps://www.facebook.com/pg/facebook/about/
Twitter Inc.https://about.twitter.com/about/

Załącznik nr 6

Ilości Punktów OpiPoint uzyskiwanych lub traconych przez Użytkownika

 1. 1. Niniejszy załącznik zawiera Tabelę Punktów OpiPoint, która określa ilości Punktów OpiPoint uzyskiwanych lub traconych przez Użytkownika w wyniku działań lub zdarzeń określonych w punktach 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 2a), 2b) §9 Regulaminu pt. Uzyskiwanie i utrata Punktów OpiPoint.
 2. 2. Aktualizacja Tabeli Punktów OpiPoint nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. 3. Aktualizacja Tabeli Punktów OpiPoint może być przeprowadzona jedynie z zachowaniem 24 godzinnego okresu poprzedzającego wejście w życie danej zmiany. Wyjątek stanowić mogą jedynie zmiany podyktowane korektą oczywistych błędów.
 4. 4. Aktualna Tabela Punktów OpiPoint:
  Data początku obowiązywania Data zakończenia obowiązywania Działanie lub zdarzenie Ilość uzyskanych lub utraconych punktów OpiPont
  2017-09-012018-06-03autor Artykułu - za każde pierwszorazowe wejście innego Użytkownika na dany Artykuł+1
  2017-09-012018-06-03autor Artykułu - za każde pierwszorazowe wejście Gościa na dany Artykuł0
  2017-09-012018-06-03autor Artykułu - za każdą pozytywną ocenę, jaką dany Artykuł otrzymał od innych Użytkowników+1
  2017-09-012018-06-03autor Komentarza - za każdą pozytywną ocenę, jaką dany Komentarz otrzymał od innych Użytkowników+1
  2017-09-012018-06-03Użytkownik - za każdą pozytywną ocenę, którą wystawił artykułowi opublikowanego przez innego Użytkownika+1
  2017-09-012018-06-03autor Artykułu - za każdą negatywną ocenę, jaką dany Artykuł otrzymał od innych Użytkowników-1
  2017-09-012018-06-03autor Komentarza - za każdą negatywną ocenę, jaką dany Komentarz otrzymał od innych Użytkowników-1
  2018-06-04nieoznaczonaautor Artykułu - za każde pierwszorazowe wejście innego Użytkownika na dany Artykuł+10
  2018-06-04nieoznaczonaautor Artykułu - za każde pierwszorazowe wejście Gościa na dany Artykuł+10
  2018-06-04nieoznaczonaautor Artykułu - za każdą pozytywną ocenę, jaką dany Artykuł otrzymał od innych Użytkowników+100
  2018-06-04nieoznaczonaautor Komentarza - za każdą pozytywną ocenę, jaką dany Komentarz otrzymał od innych Użytkowników+1
  2018-06-04nieoznaczonaUżytkownik - za każdą pozytywną ocenę, którą wystawił artykułowi opublikowanego przez innego Użytkownika+1
  2018-06-04nieoznaczonaautor Artykułu - za każdą negatywną ocenę, jaką dany Artykuł otrzymał od innych Użytkowników-10
  2018-06-04nieoznaczonaautor Komentarza - za każdą negatywną ocenę, jaką dany Komentarz otrzymał od innych Użytkowników-1